Ajankohtaista: sote-uudistus ja ravitsemusterapeutit

Ravitsemusterapeuttien yhdistys tekee maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen tiivistä yhteistyötä Agronomiliiton julkisen sektorin edunvalvontaa hoitavan neuvottelupäällikön Outi Parikan ja Agronomiliiton Kunnan neuvottelukunnan kanssa. Agronomiliiton kattojärjestö Akava ja akavalaisten julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelukuntineen ovat keskeiset edunvalvonnan kanavat.

Käytännön toimia ja tiedonlähteitä
RTY on antanut valtakunnallisilla sote-lausuntokierroksilla 2017 yhteislausunnot Agronomiliiton kanssa. RTY seuraa tiiviisti yhdessä Agronomiliiton kanssa uudistuksen etenemistä. Valtakunnallista tiedotusta maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuudesta voi seurata parhaiten sivustolta alueuudistus.fi
JUKOlla on avoimilla verkkosivuillaan oma sote-osionsa.

Agronomiliitto informoi ravitsemusterapeutteja maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvistä asioista verkkosivuillaan www.agronomiliitto.fi > Edunvalvonta > Kunta > Ravitsemusterapeuttien erityiskysymykset, Alimenta-jäsenlehdessään, kuntasektorin jäsenkirjeillään sekä jäsentapaamisissa. Outi Parikan esitys edunvalvonnan ajankohtaisasioista Terveyskeskusravitsemusterapeuttien jaoston koulutuspäivässä 22.11.2017

RTY:n ja VRN:n ravitsemuskannanotot
RTY:n hallitus on 20.12.2017 julkaissut kannanoton, jossa tuodaan esille tarve turvata maakunnissa riittävillä resursseilla osaava ravitsemushoito sekä maakunnissa ja kunnissa moniammatillinen terveydenedistämistyö, jossa on mukana myös ravitsemusterveyden asiantuntijoita. RTY:n kannanotto täydentää ammattikuntalähtöisesti Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 12.12.2017 julkaisemaa yleisempää ravitsemuksen kannanottoa.

Oma alueellinen aktiivisuus tärkeää
Myös RTY:n jäsenistön alueellinen aktiivisuus on tärkeää. Agronomiliiton ja RTY:n yhdessä laatima esite Laillistettu ravitsemusterapeutti kunnan terveystoimijana on tarkoitettu terveyskeskuksissa työskentelevien ravitsemusterapeuttien avuksi kuvaamaan työn sisältöä sekä terveydenhuollon yhteistyökumppaneille että alueellisille päättäjille. 

Esite toimii myös hyvänä puheeksi ottamisen apuna  kaikkien tulevien maakuntien alueella järjestettävien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierroksen tilaisuuksissa syksyllä 2017 ja alkuvuodesta 2018 .Paikkakunnat ja ajankohdat
Tule alueesi tilaisuuteen nostamaan ravitsemusteemoja esille ja kertomaan, minkälaista yhteistyötä ravitsemusterapeutti nykyisin tekee kunnan muiden terveystoimijoiden kanssa!

Alueellisia ravitsemusaineistoja maakunta-ja sote-uudistuksen esivalmistelun tueksi
Alla julkaistaan RTY:n tietoon tulleita alueellisia ravitsemusaineistoja, jotka on tehty maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelun tueksi. Näiden laatimisessa voi hyvin hyödyntää myös RTY:n ja VRN:n julkaisemien kannanottojen sisältöjä.

Pirkanmaalla tuotettuja aineistoja:
Ravitsemusterapiapalvelukuvaus, saate 2017
Ravitsemuksen asiantuntijatuki kunnissa ja maakunnassa 2017
Ravitsemusterapiapalvelut Liite 1 lapset, nuoret
Ravitsemusterapiapalvelut Liite 2 työikäiset
Ravitsemusterapiapalvelut Liite 3 ikääntyneet

Pohjois-Savossa tuotettu aineisto:
Pohjois-Savon alueen ravitsemusterapeuttien 5/2017 kokoama yhteenveto työnkuvasta ja ravitsemusterapiaa tarvitsevista potilasryhmistä

Päijät-Hämeessä tuotettuja aineistoja:
Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2015-2020
Päijät-Hämeen alueellinen Sapere-verkosto: Sapere-lasten ruokakasvatusohjelma
Ikääntyneen ravitsemuksen ja toimintakyvyn tukeminen
Ikääntyneen ravinnonsaannin seuranta ja arviointi
Ikääntyneen vajaaravitsemuksen riskin tunnistus ja hoito
Vinkkejä ikääntyneen ruokavalion monipuolistamiseksi

Pohjois-Pohjanmaan perusterveydenhuollon ravitsemusterapeuttien ja -suunnittelijoiden tuottama aineisto:
Ravitsemusterapeuttipalvelut Pohjois-Pohjanmaalla
Liitteinä Pirkanmaalla tuotetut aineistot:
Rravitsemusterapeutin välillinen vaikuttaminen kunnassa
Ravitsemusterapiapalvelut, lapset nuoret
Ravitsemusterapiapalvelut, työikäiset
Ravitsemusterapiapalvelut, ikääntyneet