Ajankohtaista koronavirusepidemiaan liittyen


Koronavirusepidemia ja työelämä

RTY:n kattojärjestö Agronomiliitto on tuottanut tietopaketin koronavirusepidemian  vaikutuksista työelämään ja työsuhteisiin


Koronapotilaiden ravitsemushoidosta

Suomessa monet sairaanhoitopiirit ovat laatineet omia ohjeistuksiaan COVID19-potilaiden ravitsemushoidosta. Kansainvälistä materiaalia on koostanut Euroopan tason yhteistyöjärjestömme EFAD
ESPEN on maaliskuussa 2020 tuottanut julkaisun Expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with sars-cov-2 infection


 

SOTE-uudistus 2019-2023

Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021.

Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustetaan mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulevat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset vuoden 2023 alusta. Lue lisää
Lisätietoja hyvinvointialueista ja aluevaltuustoista

RTY ja Agronomiliitto julkistivat 13.1.2022 kannanoton  Sote-uudistuksen tavoitteet edellyttävät riittäviä ravitsemusterapiaresursseja.
Kannanotossa peräänkuulutetaan vahvempaa resursontia ja tuodaan tiedoksi, että nykyiset ravitsemusterapiaresurssit ovat aivan liian pienet sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2022.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Hanke koskee siis myös ravitsemusterapeutteja, tämä on myös mainittu yhtenä ammattiryhmistä, jotka työskentelevät tulevaisuuden sote-keskuksissa (hanke-opas).

 

Akavan alueelliset sote-verkostot

Akava on perustanut erityiset alueelliset sote-verkostot tukemaan akavalaisten sosiaali- ja terveysalan liittojen sekä Akavan yhteistä vaikuttamista. Agronomiliitto on hakenut verkostoihin sosiaali- ja terveysalalla työskenteleviä tai luottamustehtävässään sote-asioita hoitavia liiton jäseniä.
Lisätiedot: neuvottelupäällikkö Outi Parikka, outi.parikka(at)agronomiliitto.fi

Lisätietoja sote-uudistuksesta

 

RTY:n tuottama tukimateriaali

RTY:n vuonna 2020 tuottama julkaisu Hyvät ravitsemuskäytännöt – ravitsemusterapeutit ja -asiantuntijat osana terveyden edistämistä ja ravitsemushoitoa on hyödyksi myös alueellisessa sote-valmistelutyössä. Julkaisussa tehdään näkyväksi ravitsemusterapeuttien ja -asiantuntijoiden merkitys, tehtävät ja tarve terveydenedistämistyössä sekä sosiaali-, terveys- ja ruokapalveluissa. Julkaisussa on myös taloustarkastelua.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kattava sivusto Ravitsemuksella hyvinvointia tarjoaa myös työkaluja ja tukimateriaaleja alueellisen sote-valmistelutyön tueksi.

 

Alueellisia ravitsemusaineistoja sote-uudistuksen esivalmistelun tueksi

Uudistuksissa RTY:n jäsenistön oma alueellinen aktiivisuus on tärkeää. Alla on julkaistu RTY:n tietoon tulleita alueellisia ravitsemusaineistoja, jotka on tehty vuosina 2015-2018 silloisen maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelun tueksi.  Nämä ovat suurelta osin käyttökelpoisia edelleen.

Pirkanmaalla tuotettuja aineistoja:
Ravitsemusterapiapalvelukuvaus, saate 2017
Ravitsemuksen asiantuntijatuki kunnissa ja maakunnassa 2017
Ravitsemusterapiapalvelut Liite 1 lapset, nuoret
Ravitsemusterapiapalvelut Liite 2 työikäiset
Ravitsemusterapiapalvelut Liite 3 ikääntyneet

Pohjois-Savossa tuotettu aineisto:
Pohjois-Savon alueen ravitsemusterapeuttien 5/2017 kokoama yhteenveto työnkuvasta ja ravitsemusterapiaa tarvitsevista potilasryhmistä

Päijät-Hämeessä tuotettuja aineistoja:
Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2015-2020
Päijät-Hämeen alueellinen Sapere-verkosto: Sapere-lasten ruokakasvatusohjelma
Ikääntyneen ravitsemuksen ja toimintakyvyn tukeminen
Ikääntyneen ravinnonsaannin seuranta ja arviointi
Ikääntyneen vajaaravitsemuksen riskin tunnistus ja hoito
Vinkkejä ikääntyneen ruokavalion monipuolistamiseksi

Pohjois-Pohjanmaan perusterveydenhuollon ravitsemusterapeuttien ja -suunnittelijoiden tuottama aineisto:
Ravitsemusterapeuttipalvelut Pohjois-Pohjanmaalla
Liitteinä Pirkanmaalla tuotetut aineistot:
Rravitsemusterapeutin välillinen vaikuttaminen kunnassa
Ravitsemusterapiapalvelut, lapset nuoret
Ravitsemusterapiapalvelut, työikäiset
Ravitsemusterapiapalvelut, ikääntyneet

 

Aiempi sote-uudistushanke 2015-2018 ja sen materiaaleja

Ravitsemusterapeuttien yhdistys teki maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen tiivistä yhteistyötä Agronomiliiton julkisen sektorin edunvalvontaa hoitavan neuvottelupäällikön Outi Parikan ja Agronomiliiton Kunnan neuvottelukunnan kanssa. Tässä työssä Agronomiliiton kattojärjestö Akava ja akavalaisten julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelukuntineen olivat keskeiset edunvalvonnan kanavat.

RTY:n ja VRN:n ravitsemuskannanotot
RTY:n hallitus julkaisi 20.12.2017  kannanoton, jossa tuotiin esille tarve turvata maakunnissa riittävillä resursseilla osaava ravitsemushoito sekä maakunnissa ja kunnissa moniammatillinen terveydenedistämistyö, jossa on mukana myös ravitsemusterveyden asiantuntijoita. RTY:n kannanotto täydensi ammattikuntalähtöisesti Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 12.12.2017 julkaisemaa yleisempää ravitsemuksen kannanottoa.

Kannanotto luovutettiin alkuvuodesta 2018 perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle ja sitä täydennettiin ministerin toiveesta käytännön ehdotuksella, miten moniammatillisessa maakunnat-kunnat -terveydenedistämistyössä voidaan turvata ravitsemusterveyden huomioiminen. RTY laati ehdotuksen ministerille huhtikuussa 2018 ja sisällytti siihen myös ravitsemushoidon toteuttamismallin maakunnassa. Ehdotus lähettiin samalla tulevien maakuntien sote-valmistelun vastuuhenkilöille.

Ehdotuksella oli laaja kannatus RTY:n ammattikunnassa. Siihen koottiin työstämisvaiheessa näkemykset ravitsemusterapeuteilta kaikkien tulevien maakuntien alueilta. Näkemyksissä oli kuitenkin alueellisia eroja, miten kussakin maakunnassa ravitsemusterveyden edistäminen ja ravitsemushoidon toteuttaminen on organisatorisesti toimivinta järjestää.

Oma alueellinen aktiivisuus tärkeää
Uudistuksissa myös RTY:n jäsenistön oma alueellinen aktiivisuus on tärkeää. Agronomiliiton ja RTY:n yhdessä laatima esite Laillistettu ravitsemusterapeutti kunnan terveystoimijana on tarkoitettu terveyskeskuksissa työskentelevien ravitsemusterapeuttien avuksi kuvaamaan työn sisältöä sekä terveydenhuollon yhteistyökumppaneille että alueellisille päättäjille.  Hyvänä apuna ovat myös VRN:n kannanotto sekä RTY:n kannanotto lisäesityksineen sekä VRN:n julkaisemat Ravitsemus on poliittinen päätös -tarkistuslistat.
Myös Ravitsemusasiantuntija-lehdessä 1 / 2018 on julkaistu sote-uudistukseen liittyviä artikkeleita alueellisen vaikuttamistyön tueksi.