Ajankohtaista: sote-uudistus ja ravitsemusterapeutit

Ravitsemusterapeuttien yhdistys tekee maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen tiivistä yhteistyötä Agronomiliiton julkisen sektorin edunvalvontaa hoitavan neuvottelupäällikön Outi Parikan ja Agronomiliiton Kunnan neuvottelukunnan kanssa. Agronomiliiton kattojärjestö Akava ja akavalaisten julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelukuntineen ovat keskeiset edunvalvonnan kanavat.

Käytännön toimia ja tiedonlähteitä
RTY on antanut valtakunnallisilla sote-lausuntokierroksilla 2017 yhteislausunnot Agronomiliiton kanssa. RTY seuraa tiiviisti yhdessä Agronomiliiton kanssa uudistuksen etenemistä. Valtakunnallista tiedotusta maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuudesta voi seurata parhaiten sivustolta alueuudistus.fi
JUKOlla on avoimilla verkkosivuillaan oma sote-osionsa.

Agronomiliitto informoi ravitsemusterapeutteja maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvistä asioista verkkosivuillaan www.agronomiliitto.fi > Edunvalvonta > Kunta > Ravitsemusterapeuttien erityiskysymykset, Alimenta-jäsenlehdessään, kuntasektorin jäsenkirjeillään sekä jäsentapaamisissa. Outi Parikan esitys edunvalvonnan ajankohtaisasioista Terveyskeskusravitsemusterapeuttien jaoston koulutuspäivässä 22.11.2017

RTY:n ja VRN:n ravitsemuskannanotot
RTY:n hallitus on 20.12.2017 julkaissut kannanoton, jossa tuodaan esille tarve turvata maakunnissa riittävillä resursseilla osaava ravitsemushoito sekä maakunnissa ja kunnissa moniammatillinen terveydenedistämistyö, jossa on mukana myös ravitsemusterveyden asiantuntijoita. RTY:n kannanotto täydentää ammattikuntalähtöisesti Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 12.12.2017 julkaisemaa yleisempää ravitsemuksen kannanottoa.

Kannanotto luovutettiin alkuvuodesta 2018 perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle.
Ministeri toivoi tapaamisessa RTY:ltä kannanoton täydennykseksi käytännön ehdotusta, miten moniammatillisessa maakunnat-kunnat -terveydenedistämistyössä voidaan turvata ravitsemusterveyden huomioiminen. RTY laati ehdotuksen ministerille huhtikuussa 2018 ja sisällytti siihen myös ravitsemushoidon toteuttamismallin maakunnassa. Ehdotus lähettiin samalla tulevien maakuntien sote-valmistelun vastuuhenkilöille.

Ehdotuksella on laaja kannatus RTY:n ammattikunnassa. Siihen koottiin työstämisvaiheessa näkemykset ravitsemusterapeuteilta kaikkien tulevien maakuntien alueilta. Näkemyksissä on kuitenkin alueellisia eroja, miten kussakin maakunnassa ravitsemusterveyden edistäminen ja ravitsemushoidon toteuttaminen on organisatorisesti toimivinta järjestää.

Oma alueellinen aktiivisuus tärkeää
Myös RTY:n jäsenistön oma alueellinen aktiivisuus on tärkeää. Agronomiliiton ja RTY:n yhdessä laatima esite Laillistettu ravitsemusterapeutti kunnan terveystoimijana on tarkoitettu terveyskeskuksissa työskentelevien ravitsemusterapeuttien avuksi kuvaamaan työn sisältöä sekä terveydenhuollon yhteistyökumppaneille että alueellisille päättäjille.  Hyvänä apuna ovat myös VRN:n kannanotto sekä RTY:n kannanotto lisäesityksineen.
Myös Ravitsemusasiantuntija-lehdessä 1 / 2018 on sote-uudistukseen liittyviä artikkeleita alueellisen vaikuttamistyön tueksi.

Alueellisia ravitsemusaineistoja maakunta-ja sote-uudistuksen esivalmistelun tueksi
Alla julkaistaan RTY:n tietoon tulleita alueellisia ravitsemusaineistoja, jotka on tehty maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelun tueksi.

Pirkanmaalla tuotettuja aineistoja:
Ravitsemusterapiapalvelukuvaus, saate 2017
Ravitsemuksen asiantuntijatuki kunnissa ja maakunnassa 2017
Ravitsemusterapiapalvelut Liite 1 lapset, nuoret
Ravitsemusterapiapalvelut Liite 2 työikäiset
Ravitsemusterapiapalvelut Liite 3 ikääntyneet

Pohjois-Savossa tuotettu aineisto:
Pohjois-Savon alueen ravitsemusterapeuttien 5/2017 kokoama yhteenveto työnkuvasta ja ravitsemusterapiaa tarvitsevista potilasryhmistä

Päijät-Hämeessä tuotettuja aineistoja:
Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma 2015-2020
Päijät-Hämeen alueellinen Sapere-verkosto: Sapere-lasten ruokakasvatusohjelma
Ikääntyneen ravitsemuksen ja toimintakyvyn tukeminen
Ikääntyneen ravinnonsaannin seuranta ja arviointi
Ikääntyneen vajaaravitsemuksen riskin tunnistus ja hoito
Vinkkejä ikääntyneen ruokavalion monipuolistamiseksi

Pohjois-Pohjanmaan perusterveydenhuollon ravitsemusterapeuttien ja -suunnittelijoiden tuottama aineisto:
Ravitsemusterapeuttipalvelut Pohjois-Pohjanmaalla
Liitteinä Pirkanmaalla tuotetut aineistot:
Rravitsemusterapeutin välillinen vaikuttaminen kunnassa
Ravitsemusterapiapalvelut, lapset nuoret
Ravitsemusterapiapalvelut, työikäiset
Ravitsemusterapiapalvelut, ikääntyneet