Kuinka päästä ravitsemusterapeutin vastaanotolle?

Laillistetut ravitsemusterapeutit ovat terveydenhuollon ainoa ammattiryhmä, jolla on ravitsemushoitoon ja -terapiaan erikoistunut ylempi yliopistokoulutus.

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsee:

  • terveyskeskuksessa lääkärin tai hoitajan lähetteellä ravitsemuksen erityisosaamista vaativissa tilanteissa
  • erikoissairaanhoidossa sairaaloiden osastojen ja poliklinikoiden lääkärin lähetteellä
  • työterveyshuollossa työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä
  • yksityiselle ravitsemusterapeutille pääset varaamalla itse ajan lääkäriasemien ajanvarauksesta.

 

Ravitsemusterapeutit julkisessa terveydenhuollossa

Ravitsemusterapeutteja on terveydenhuollossa riittämättömästi. Ravitsemushoidon mahdollisuudet on vielä pitkälti hyödyntämättä, vaikka ravitsemushoito on vaikuttavaa ja kustannuksia säästävää.
Tällä hetkellä 185 ravitsemusterapeuttia työskentelee potilastyössä julkisessa terveydenhuollossa (perusterveydenhuollossa 70 ja erikoissairaanhoidossa 115 ravitsemusterapeutin vakanssia). Tarkemmat tiedot julkisen terveydenhuollon ravitsemusterapiaresursseista   
Kokoaikaisesti alueellista terveydenedistämistyötä tekeviä ravitsemusterapeutteja ja -suunnittelijoita on lisäksi kuusi.

Ravitsemusterapeutit perusterveydenhuollossa
Väkilukuun suhteutettuna perusterveydenhuollossa on 1 ravitsemusterapeutti /  80 000 asukasta.
Noin 2 miljoonaa suomalaista asuu kunnissa, joiden perusterveydenhuollossa ei ole lainkaan ravitsemusterapeuttien vakansseja.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmassa ravitsemusterapeuttien määräksi perusterveydenhuollossa suositellaan vähintään 1 / 30 000.

Agronomiliitto ja RTY ovat tehneet yhdessä esitteen Laillistettu ravitsemusterapeutti kunnan terveystoimijana. Esitteen kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattilaiset ja kuntien päätöksentekijät: esitteen avulla on tarkoitus lisätä terveyskeskusravitsemusterapeuttien työn tunnettuutta työyhteisön sisällä ja muiden kuntatoimijoiden keskuudessa.
Painettuja esitteitä voi tilata Agronomiliiton toimistolta.


Ravitsemusterapian kirjaamissuositus 2020

Ravitsemusterapian kirjaamissuositus on päivitetty vuonna 2020. Johdanto ja liitteet rakenteiseen kirjaamiseen


Ravitsemushoito kehittyvässä palvelujärjestelmässä

Eliina Haapa ja Auli Pölönen työryhmineen on laatinut sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen (2001:14) Ravitsemushoito kehittyvässä palvelujärjestelmässä.
Selvitys pdf-muodossa


Ravitsemusasiantuntijuudet Käypä Hoito -suosituksissa

Duodecim-seuran ja erikoislääkärijärjestöjen Käypä Hoito –hankkeen tavoitteena on laatia Suomeen soveltuvia valtakunnallisia hoitosuosituksia, joiden avulla voidaan parantaa hoidon laatua ja vähentää hoitokäytäntöjen vaihtelua. Niissä on otettu kantaa mm. tarvittaviin ravitsemusterapeutin ohjauskertojen määriin eri sairauksissa ja tilanteissa. Kaikki Käypä Hoito –suositukset löytyvät nettisivustolta www.kaypahoito.fi.