Sote-uudistukseen liittyvä RTY:n ravitsemuskannanotto julkaistu 20.12.2017

Julkinen kannanotto 20.12.2017                      

Vaikuttavaa ravitsemushoitoa riittävillä ravitsemusterapiaresursseilla

Kuntalaisten hyvä ravitsemus voidaan turvata hyödyntämällä osaavaa työvoimaa, koulutettuja ravitsemus-asiantuntijoita. Laillistetut ravitsemusterapeutit ovat terveydenhuollon ainoa ammattiryhmä, jolla on ravitsemushoitoon ja -terapiaan erikoistunut koulutus ja osaaminen. Heillä on tärkeä rooli, jotta Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kannanotossa Ravitsemuksella rakennetaan hyvinvointia ja elinvoimaa kuntiin ja maakuntiin” (12.12.2017) mainitut kunta- ja maakuntatason tehtävät kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi toteutuvat. 

Suomalaiset ovat epätasa-arvoisessa asemassa ravitsemushoidon ja -terapian saatavuuden kannalta.  Puolella suomalaisista ei ole mahdollisuutta saada ravitsemusterapeutin palveluita perusterveydenhuollossaan lainkaan, eikä erikoissairaanhoidossakaan tilanne ole paljoa parempi. Nykyresursseilla ravitsemusterapialla pystytään auttamaan ainoastaan murto-osaa tarvitsijoista. Laadukas ja oikea-aikainen ravitsemushoito on keskeinen osa sairauksien kustannustehokasta hoitoa ja ehkäisyä.   

Kunta- ja maakuntapäättäjä, valmistelija ja asiantuntija:

  • Kuka vastaa alueellanne ravitsemushoidosta? Ovatko resurssit riittävät?

Hoitotuloksia voidaan parantaa, hoitojaksoja lyhentää ja lisäsairauksia estää laadukkaalla ravitsemushoidolla. Onnistuakseen hoitoketjun on oltava jatkuva perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Esimerkiksi diabetes komplisoituu helposti ilman ravitsemushoitoa, jolloin hoitokulut 24-kertaistuvat (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 2002:67, Kansaneläkelaitos). Tuloksellisen ja kattavan ravitsemushoidon tarjoaminen nykyisillä julkisen terveydenhuollon ravitsemusterapeuttien vakansseilla, joita on 162, on mahdotonta eivätkä palvelut ole kaikille tarvitseville saatavissa. Kansalaisten yhdenvertaisuus ja oikeus hyvään elämään eivät toteudu.

Sote-uudistuksen tarkoitus on hillitä kustannusten nousua ja parantaa hoitotuloksia. Se tarjoaa mahdollisuuden korjata nykyisen terveydenhuollon heikkouksia. Kun ravitsemusterapiaan panostetaan riittävästi, voidaan toteuttaa ravitsemushoito Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kannanoton mukaisesti asiakkaan yksilöllisten tarpeiden sekä Käypä hoito -ja ravitsemussuositusten mukaisesti. Yksilö- ja ryhmäohjauksen lisäksi ravitsemusterapeutit kouluttavat muuta terveydenhuoltohenkilökuntaa sekä organisoivat ravitsemushoitoa ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

  • Onko alueellanne ravitsemuksen erityisosaaja terveydenedistämistyössä?

Maakuntien on tarjottava kunnille asiantuntijatukea myös ravitsemusterveyden edistämiseen. Se on moniammatillista yhteistyötä, jossa toimitaan laajasti sektorirajat ylittäen sidosryhmien kanssa. Työ onnistuu ainoastaan, mikäli kaikkea tarvittavaa osaamista on käytettävissä. Tällä hetkellä ravitsemusosaamista ei ole riittävästi terveyden edistämisen tehtävissä.

Maakuntien ja kuntien yhdessä tekemässä terveydenedistämistyössä tulee siksi olla erityisasiantuntija, jolla on ravitsemustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Osaava, moniammatillinen terveydenedistämistyö on edellytys sote-uudistuksen taloudellisille tavoitteille: sairauksien ennaltaehkäiseminen on edullisinta hoitoa.

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry

Lisätietoja:
puheenjohtaja Katri Peuhkuri, katri.peuhkuri(at)hel.fi
toiminnanjohtaja Leena Rechardt, leena.rechardt(at)rty.fi

LIITTEET

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry & Agronomiliitto: Ravitsemusterapeutin osaamisella terveyttä kuntalaisille ja tehoa hoitoketjuun

Pirkanmaan ravitsemusterapeutit: Ravitsemuksen asiantuntijatuki kunnissa ja maakunnassa 2017